Ogłoszenie

Proszę o składanie ofert na wykonanie malarni proszkowej zgodnie ze specyfikacją.

Zwracamy się Do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i dostawę kompletnej malarni proszkowej składającej się z poniżej wymienionych elementów : myjki, suszarni, komory lakierniczej oraz pieca.

Myjka do malarni:
Praca w systemie zamkniętym, długość robocza ok. 9,0 dla fosforanowania myjka automatyczna w komorze szerokości  około 2,0 i wysokości około  2,5 m.

Dla płukania elementów  myjka ręczna z odzyskiem wody demineralizowanej.

UWAGA: Dopuszcza się złożenie oferty na Myjkę Dwufunkcyjną zawierającą w sobie funkcję odtłuszczania z fosforanowaniem , jak również płukania wodą zwykłą lub demineralizowaną .

Suszarnia:
Przed malowaniem elementy suszone są w suszarni komorowej o wymiarach około :  9,0 długości  x 2,0 m szerokości  x 2,5 m .wysokości . Czynnik grzewczy olej opałowy , moc grzewcza dostosowana do parametrów technicznych .

Komora lakiernicza:
Komora lakiernicza ręczna o szerokości roboczej ok. 2 m, wysokości roboczej ok. 2,5 m , długości roboczej ok. 9 m. Komora wyposażona w zestaw filtrów oraz system odzysku farby proszkowej .

Piec:
Wymiar pieca roboczy: około  9 m długości, ok. 2,0 m szerokości, ok. 2,5 m wysokości .
Piec dzielony jest na długości na 2 komory, które mogą pracować indywidualnie w zależności  od ilości wsadu. Ogrzewanie pieca olejowe o mocy dobranej technologicznie .

Termin składania ofert: 12.10.2015r
Termin wykonania: do 15.12.2015r


Oferty należy składać w formie elektronicznej drogą e.,mail. Na adres: ewa@siatmar.pl oraz w formie pisemnej na adres : PHU Siatmar Hanna Zieniewicz , 40-045 Katowice ,Astrów 10 .

Oferty należy składać do godziny 15.00 dnia 12.10.2015

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z ogłoszeniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.